Trưởng Bộ phận Quản lý Kết cấu & Hạ tầng

Vị trí Trưởng Bộ phận Quản lý Kết cấu & Hạ tầng
Bộ phận Phòng Thiết kế Kết cấu & Hạ tầng
Báo cáo Giám đốc Khối QLKT
Nơi làm việc Văn phòng
Số lượng 1
Hạn nộp 20/03/2021
Other Vacancy